2-isobutyl-3-methoxypyrazine

60 ng/viên


Earthy, giống mùi ớt xanh”

Chất chuẩn hương dùng trong công tác huấn luyện chuyên gia thử nếm chuyên nghiệp để nhận diện và đánh giá cường độ của mùi earthy trong bia.

2-isobutyl-3-methoxypyrazine nhiễm vào bia qua nước. Hợp chất này có mùi giống mùi ớt xanh hoặc đỗ xanh.

Food grade | không nhiễm mùi vị lạ | dành cho thử nếm nâng cao | an toàn với vị giác và khứu giác.

Flavour cards

Free Shipping
Capsule for hydrogen sulphide beer flavour standard
Giá : Liên hệ